تبعیض جنسیتی

دختران با تبعیض جنسیتی روبرو هستند و خشونت در مناطق فقیر نشین ولایت غور در سال های اخیر روبه گسترده بوده  و این حالت حتا عادی شده است. دختران از تصمیم گیری در خانه خود و در جامعه محروم هستند. آنها عزت نفس پایینی دارند و در چرخه تبعیض جنسیتی گرفتار می مانند. انجمن زنان همفکر سفر خود را به عنوان گروهی از جوانان آغاز کرد که توسط دختران جوان جامعه با هدف توانمندسازی و احقاق حقوق دختران و زنان نوجوان تشکیل شده بود. برنامه های مختلف را در تمام بخش ها را اندازی کرد ما در یک سلسه از بحث ها نظریات دختران را جمع آوری کردیم تا بتوانیم راه حل را برای آن بسنجیم واین ناهنجاری ها را زیر پا بگزاریم.

ja sa

            logo radio                                 Facebook                         don2

شرکای ما


part1part2part3part4part5part6part7part9