اکنون اهدا کنید.

سازمان ما از نزدیک با زنان افغان همکاری می‌کند تا ظرفیت رشد آنها را حفظ کند و آنها را قادر سازد استقلال مالی و فنی خود را حفظ کنند. در نهایت، سازمان ما برای توسعه‌ی حقوق زنان افغان در تمام مناطق با درنظر گرفتن منحصر به فرد بودن آنها تلاش می‌کند. هدف این اقدام اساساً زنان مناطق روستایی نشین هستند که همیشه به فراموشی سپرده می‌شوند.
برای این، ما یک شبکه گسترده‌ی که در این زمینه فعالیت می‌کند در سراسر کشور داریم.
شما می‌دانید که این روزها زنان افغان در وضعیت بدی روحی، اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، طالبان تمام حقوق اساسی آنها را گرفته اند وآنان درتمام عرصه‌ها نیاز به حمایت وتوجه دارند. بنأ به ما کمک مالی کنید تا بتوانیم از آنان حمایت کنیم. حتی کوچکترین کمک مالی، اساسی وحیاتی است ومی‌تواند برای زنان سرنوشت ساز باشد.

Please consider supporting our efforts.

Amount

            logo radio                                 Facebook                         don2

شرکای ما


part1part2part3part4part5part6part7part9