دفاع از حقوق بشر و مبارزه با خشونت علیه زنان

خشونت مبتنی بر جنسیت یا خشونت علیه زنان و دختران، نقض شدید حقوق بشر است. خشونت نه تنها بر زنان تأثیر منفی می گذارد. همچنین خانواده ها، جوامع و کشورهای آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. هیچ مانع ملی یا فرهنگی نمی شناسد. در خانه، محل کار و فضاهای باز اتفاق می افتد و میلیون ها زن و دختر را در زمان صلح و درگیری تحت تاثیر قرار می دهد. 

تیم انجمن زنان همفکر دنیایی را متصور است که در آن هیچ زنی در ترس از خشونت زندگی نکند. انجمن زنان همفکر از طریق کمپین و برگزاری برنامه های اجتماعی به خشونت علیه زنان نه می گوید، اعضا و متحدان ما در کنار هم قرار می گیرند و صدای ما را برای حمایت از همه کسانی که از خشونت مبتنی بر جنسیت رنج برده اند متحد می کنند. اکنون بیش از هر زمان دیگری باید به کار خود برای پایان دادن به خشونت و ساختن دنیایی بهتر برای زنان و دختران ادامه دهیم. به ویژه افغانستان که سالهاست در گیر جنگ است و امار خشونت علیه زنان هنوز هم نگران کننده است.

اگرچه افغانستان قوانینی علیه خشونت خانگی، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت دارد، اما نا امنی و چالش هایی دیگر در اجرای این قوانین وجود دارد.

در طول فعالیت ها، ما اعضای خود را تشویق می کنیم تا اقدامات حمایتی را انجام دهند که برای ارتقای حقوق بشر زنان، ترویج هدف توسعه پایدار ( دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران) و پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران مفید و مثبت باشد.

AQOQ

            logo radio                                 Facebook                         don2

شرکای ما


part1part2part3part4part5part6part7part9