آموزش زنان و دختران

آموزش در سطح جهانی به عنوان قدرتمندترین ابزار برای توانمندسازی دختران و زنان و محافظت از آنها در برابر نقض حقوق بشر شناخته شده است. سرمایه گذاری در آموزش دختران و زنان می تواند زندگی دختران و زنان و زندگی خانواده ها و جوامع آنها را متحول کند و حتی زندگی آنها را نجات دهد.

دختران در افغانستان برای آموزش و تحصیل با موانعی زیادی روبرو هستند که پسران با آن مواجه نیستند. اما می دانیم که آموزش دختران می تواند این موانع را بشکند.

آمارها بینشی در مورد برخی از موانعی که امروزه دختران در افغانستان با آن روبرو هستند - مانند ازدواج کودکان، خشونت مبتنی بر جنسیت و فقر که نیاز فوری به اقدام برای ایجاد آینده ای بهتر برای دختران را نشان می دهد.

به همین منظور ما با برگزاری برنامه های آموزشی هم از طریق صنف های حضوری و هم از طریق برنامه های رسانه ای رادیویی برای آموزش خانواده ها، زنان و دختران تلاش می کنیم.

چون آموزش نقطه عطفی برای توانمندسازی زنان است زیرا آنها را قادر می سازد به چالش ها پاسخ دهند، با نقش سنتی خود مقابله کنند و زندگی خود را تغییر دهند. آموزش یکی از راههای انتقال پیام توانمندسازی زنان است.

aMUZAS

            logo radio                                 Facebook                         don2

شرکای ما


part1part2part3part4part5part6part7part9