توانمندسازی آموزشی زنان و دختران

 

ما معتقدیم که آموزش زنان کلید توانمندسازی اقتصادی زنان است. عرف عنعنات و بیسوادی در افغانستان از مهمترین دلایلی است که زنان ودختران را از آموزش باز می دارد. توانمندسازی زنان تنها در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که زنان آموزش دیده و تحصیل کرده باشند.

ما متعهد هستیم که با برگزاری برنامه های آموزشی برای توانمند سازی زنان و دختران نیازمند و مستحق، خدمت رسانی و آموزش عالی ارائه دهیم که آنها را مستقل و متکی به خود خواهد کرد.

چون توانمندسازی زنان تضمین می‌کند که زنان و دختران بر زندگی خود کنترل داشته و قادر به مشارکت فعال در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند. یک زن آموزش دیده و تحصیل کرده مهارت ها، اطلاعات و اعتماد به نفس لازم را برای موفقیت دارد.

            logo radio                                 Facebook                         don2

شرکای ما


part1part2part3part4part5part6part7part9