ماموریت و چشم انداز سازمان!

ماموریت ما !

ماموریت ما دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان آسیب پذیر، توانمندسازی ، آموزش دختران و زنان جوان نیازمند و شایسته و همچنان رشد صنایع دستی و فراورده های زراعتی زنان روستا نشین در افغانستان است.

چشم انداز ما

چشم انداز ما این است که زنان را موفق و مستقل کنیم. ما می خواهیم زنان هویت خود را بسازند و رویاهای خود را تحقق بخشند.

اهداف :

توانمندسازی زنان و دختران از طریق ارائه آموزش های ظرفیت سازی در زمینه آموزش مدنی و درک حقوقی.

تقویت ارتباط، هماهنگی و همکاری بین فعالان جامعه مدنی و ترویج شبکه بزرگ برای حمایت و ارتقای حقوق زنان

دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان آسیب پذیر و مبارزه با ازدواج های زودهنگام و اجباری.

تلاش برای حذف جنسیت، مذهب، به منظور تامین عدالت اجتماعی

 مبارزه با عوامل عقب ماندگی، میزان فقر بیسوادی به ویژه در میان زنان

رشد صنایع دستی زنان روستا نشین

حمایت و رشد فراوده های لبنی و محصولات زراعتی توسط رنان

حضور و مشارکت زنان در پروسه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی.

 تلاش برای توانمندسازی زنان به ویژه زنان روستایی و رفع باورهای نادرست در مورد زنان توسط برخی افراد جامعه.

 تشویق و ترغیب زنان بی سواد برای کار در جامعه.

            logo radio                                 Facebook                         don2

شرکای ما


part1part2part3part4part5part6part7part9