پیام ما !

Les femmes afghanes

ما معتقدیم دنیایی که همه زنان در آن پیشرفت کنند، دنیایی است که همه در آن دارای حقوق مساوی ویکسان باشند.

ما به جامعه عاری از خشونت و تبعیض باورمند هستیم که زنان حق دارند به طور کامل و برابر در زنده‌گی عمومی و سیاسی شرکت کنند وتجربه منحصر به فرد خود را در بحث ها و تصمیم گیری های عمومی بروز دهند.

مشارکت عمومی وسیاسی زنان در جامعه باعث می‌شود که جامعه پله های موفقیت وپیشرفت را در عرصه های گوناگون طی‌کند، ما خواستار تصمیم گیری و خودمختاری زنان افغانستان برای تعیین سرنوشت شان هستیم. سرنوشتی که تاهنوز واغلب به دست دیگران بخصوص ازسوی مردان تعین شده است. اکنون عصر زنان است. تلاش ما این است که حضور زنان را در عرصه های سیاسی و اجتماعی با هدف بازتعریف واحیای هویت انسانی و اجتماعی آنان به نمایش بگذاریم.

ما به جامعه‌ی بدون زن اعتقادی نداریم و با تمام وجود گوش جهانیان را از فریاد عدالت وبرابرای پر خواهیم کرد و تا اجرای عدالت و تعین مساویانه حقوق زنان با مردان دست از کار نخواهیم کشید.

            logo radio                                 Facebook                         don2

شرکای ما


part1part2part3part4part5part6part7part9